Офіційний сайт географічного факультету університету імені Тараса Шевченка

Пошук

Перейти до змісту

Головне меню:


Наукові відомості

Структура > Кафедри > Країнознавства та туризму

В останні роки на кафедрі підготовлено та видано навчальні посібники та монографії для вищої школи, які забезпечують навчальний процес з напряму «туризм» та «географія», зокрема: «Географія релігій» (Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О., 1998), «Українці в державах колишнього СРСР» (Винниченко І.І., 1992), «Ринок туристичних послуг» (Любіцева О.О., 2002), «Світове господарство в умовах глобалізації» (колектив кафедри, 2004), «Логістика» (Смірнов І.Г., 2004), «Менеджмент туризму. Туроперейтинг» (Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю., 2004); «Рекреалогія» (Стафійчук В.І., 2006); «Екскурсознавство і музеєзнавство» (Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю., 2007); «Політична географія і геополітика» (Яценко Б.П., Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С., 2007), «Туристичні ресурси України» (Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І., 2007), а також підручник для Х класу загальноосвітньої школи «Економічна і соціальна географія світу» (за ред. Яценка Б.П., 1997-2006рр.), перекладений російською, угорською, польською мовами та його електронну версію.

Любіцева О.О.
Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) -
3-є вид., перероб. та доп. - К.: "Альтерпрес", 2005. -
436 с.: іл., картосхеми.
ISBN 966-542-184-0

У даній книзі розглядаються теорія, методологія і методика дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. Основна увага приділена структурно-типологічним ознакам туристичного ринку, принципам його сегментації, умовам та чинникам формування і територіальної організації індустрії туризму як основи розвитку національного ринку туристичних послуг. Проблеми розвитку та територіальної організації національного ринку туристичних послуг України висвітлюються на тлі світогосподарських процесів, притаманних індустрії туризму на етапі глобалізації.

Для фахівців галузі туризму, студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти.

Любіцева О.О.
Методика розробки турів. Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.
ISBN 966-542-363-0

Розглядаються питання методики розробки турів як специфічного продукту туристичного ринку. Дана методика включає передпроектний період або маркетингові дослілження ринку з метою визначення цільового сегменту та попиту на певний туристичпий продукт, власне розробку туру та його організаційне забезпечення – до проведення переговорного процесу та укладання угол, які забезпечують організацію туру. Виділені основні етапи розробки туру та запропоновані методи, найефективніші на кожному з виділених етапів. Розглянyті основні етапи ринкової політики з просування нового туристичного продукту на ринку туристичних послуг.

Посібник містить значні додатки, до яких включені форми подачі документації щодо розробки та представлення туру, а також ормативно- правові документи, які регламентують здійснення туристичної діяльності в Україні i впливають на формування туристичного продукту та його просування на ринок.

Посібник рекомендований лля студентів вищих навчальних закладів з фахової підготовки для сфери туризму та практичних працівників.

Яценко Б.П.
Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної країни) / НАН України. Ін-т сходознавства ім А. Кримського. – К., 2006. – 254 с.: карти. – Бібліогр.: с.245-251

В науковій роботі досліджені закономірності розвитку компонентної, організаційно-управлінської та територіальної структури господарства економічно-розвиненої країни під впливом інформаційно-технологічної революції. На прикладі Японії проаналізовано специфіку формування інтегральної структури господарства постіндустріальної країни з яскраво вираженою державно-корпоративною тенденцією. Висвітлено особливості діяльності основних міжгалузевих систем та територіальної структури господарства сучасної Японії.

Яценко Б.П.
Політична географія: навчальний посібник. – Київ: Вид. Інституту сходознавства НАНУ, 2005. – 134 с.

В учбовому посібнику викладені класичні теми курсу політичної географії. Розглянуто питання політично-географічних аспектів будови світосистеми та місце суверенної держави на політичній карті світу; питання теорії, кордонів, політико-географічного положення та геопросторової організації території держави; основні риси електоральної географії.

Для студентів вузів, які навчаються на спеціальностях географії та міжнародних відносин.

Олійник Я.Б., Яценко Б.П., Бабарицька В.К.
Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний ц е н т р „Київський університет”, 2004. – 145 с.
ISBN 966-594-452-5

Наведено результати досліджень з актуальних проблем геопросторової структуризації світового господарства в умовах глобалізації.

Науковий доробок викладачів та молодих фахівців географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка дає сучасне уявлення про глобалізаційні тенденції світосистеми, геопросторові територіальні системи.

Для науковців, аспірантів, студентів географічних спеціальностей, викладачів географії та всіх зацікавлених питаннями розвитку сучасної географічної науки.

Любіцева О.О., Бабарицька В.К.
Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 335 с.
ISBN 978-966-439-037-5

Видання має за мету надати базові відомості про особливості туризму як суспільного явища, об'єкта наукового дослідження, ефективної галузі економіки, про структуру туризму, особливості функціонування його складових i діяльності туристичного підприємства, специфіку ринку туристичних послуг i його розвитку на міжнародному рівні, маркетингу та менеджменту туризму, туристичну політику з державного регулювання туризму.

Для студентів, які проходять підготовку за спеціальністю "туризм" у вищих навчальнин закладах освіти, фахівців галузі туризму, широкого кола читачів тощо.

Любіцева О.О. (загальна редакція)
Австорський колектив:

  • Бейдик О.О. – Австрія
  • Брайчевський Ю.С. – Великобританія
  • Винниченко І.І. – Австралія
  • Киптенко В.К. – Мексика, Франція, Гонконг
  • Малиновська О.Ю. – Італія
  • Матвієнко Н.М., Матвієнко В.М. – Туреччина
  • Сировець С.Ю. – Німеччина
  • Смирнов І.Г., Хільчевська І.Г. – США
  • Стафійчук В.І. - Іспанія

Туристичне країнознавство: країни лідери туризму. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436 с.: іл.

Туристичне країнознавство розглядається як складова загального країнознавства, предметом дослідження якого є туристичний процес. Основна увага приділена характеристиці туристичних атракцій та розвитку туристичної діяльності в країнах, які склали «першу десятку» найбільш відвідуваних країн та країн, які мали найбільші прибутки від туризму у 2006 р. (за даними Всесвітньої туристичної організації). Представлені країни: Франція, Іспанія, США, Китай, Гонконг, Італія, Велика Британія, Мексика, Німеччина, Австрія, які є найбільш відвідуваними, та Туреччина, Австралія, як такі, що мали значні прибутки від туризму.

Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І.
Туристичні ресурси України. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.: іл., картосхеми
ISBN 966-542-244-8 (серія)
ISBN 966-542-338-X

Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення. Основна увага приділена характеристиці основних природно-рекреаційних та культурно-історичних ресурсів України, традиційній українській культурі як ресурсу розвитку туризму. Розкривається роль готельної, курортно-санаторної, транспортної інфраструктури, туристичної галузі в інтенсифікації туристичного процесу в Україні.

Для фахівців сфери туризму, студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти

Бейдик О.О.
Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – 395 с.
ISBN 966-594-260-3

Систематизовано методологічні основи та вдосконалено методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, розширено уявлення про їх структуру; поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно- територіальних суб'єктів України, обгрунтовано її рейтингове рекреаційне районування.

Для студентів географічних, економічних та історичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, організаторів туризму та екскурсійної діяльності України.

Бейдик О.О.
Географія: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 2001. – 192 с. – Укр. і рос. мовами.
ISBN 966-06-0061-5.

У словнику вміщено близько 700 статей українською і російською мовами із загальної, фізичної та економічної географії, картографії, гідрології, економіки й екології. Тлумачення термінів і понять описано з урахуванням досягнень географічної науки. Подано їхнє походження і різні довідкові дані.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться географією.

Бейдик О.О.
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Рекреаційна географія» для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм». – К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 98 с.

У навчально-методичному комплексі розкриті мета, завдання тематичний план дисципліни, застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації, викладено методичні рекомендації за темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до іспиту, джерела інформації.

Для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів туристської спеціалізації.

Бейдик О.О.
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Туристсько-рекреаційні ресурси» для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм». – К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 108 с.

У навчально-методичному комплексі розкриті мета, завдання тематичний план дисципліни, застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації, викладено методичні рекомендації за темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до іспиту, джерела інформації.

Для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів туристської спеціалізації.

Бейдик О.О.
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Географія туризму» для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм». – К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 108 с.

У навчально-методичному комплексі розкриті мета, завдання тематичний план дисципліни, застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації, викладено методичні рекомендації за темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до іспиту, джерела інформації.

Для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів туристської спеціалізації.

Винниченко І.І.
Середовище турбізнесу: Навчальний посбіник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
ISBN 966-360-054-3

У навчальному посібнику розглянуто основні характеристики складових туристського бізнесу, зокрема, транспортного забезпечення, індустрії розміщення туристів, харчування та розваг. Чільну увагу приділено питанням вибору підприємствами турбізнесу ефективної облікової політики.

Для студентів фаху „менеджмент туризму” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стафійчук В.І.
Рекреалогія. Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2008. – 264 с.: картосхеми 15.
ISBN 966-542-353-3

В навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методика комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території. Посібник містить інформацію про рекреаційні ресурси та умови України, в т.ч. у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров'я. Подано матеріал про нозоареали основних захворювань та курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України.

Книга адресована студентам фаху менеджмент туризму спеціальності вищих навчальних закладів і географічних, економічних та історичних факультетів класичних університетів, спеціалістам в галузі туризму та рекреації.

Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю.
Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник – К.: Альтерпрес, 2004. — 288 с.
ISBN 966-542-244-8

Містить програмний матеріал щодо базових понять туроперейтинга і основ сервісного забезпеченння турпродукту. Розкривається сутність понять "туризм", "турист", "турпослуга", "турпродукт" i класифікаційних підходів в сфері гостинності i туризму. Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування i продавців турпродукту, зміст передреалізаційних процесів в туризмі. Представлено принципи i методи проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю турпродукту, основи документального оформлення турів.

Для фахівців галузі туризму, студентів фаху менеджмент туризму географічних історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти.

Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю.
Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. Посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 462 с.

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеірал з понять екскурсознавства і музеєзнавства.

Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності.

Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення огялдових і тематичних екскурсій.

Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.

Розглянуто механізм управління ексурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні.

Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практкуючим ексурсоводам при підготовці екскурсій на різну тематику.

Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним для практикуючих екскурсоводів і методистів ексурсійної справи.

Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О.
Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. – К.: „АртЕк”, 1999. – 504 с.: іл., картосхеми.
ISBN 966-505-006-0

Обгрунтовується необхідність дослідження розвитку релігій з позицій суспільної географії, показані місце та зв'язки нової соціально-географічної дисципліни в системі суспільно-географічних наук.

На основі аналізу релігійно-географічного процесу розглядається георелігійна ситуація на глобальному, регіональному та національному рівнях.

Дається ретроспективний аналіз історичного ходу релігійного процесу розвитку та поширення світових, локальних, місцевих та нових релігій.

Висвітлюються особливості поширення та територіальної організації кожної релігії (конфесії), виділяються ієрархічно впорядковані територіальні інституції.

Досліджується конфесійна геоситуація в Україні.


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню