Кафедра геодезії та картографії

Завідувач кафедри - доктор географічних наук, професор

Даценко Людмила Миколаївна
тел. 521-33-62

https://www.youtube.com/watch?v=_8M5DIWIDQc
  
Станом на 1 вересня 2015 р. на кафедрі геодезії та картографії працює 17 викладачів: з них 16 штатних. У складі викладачів: 2 доктори географічних наук (разом із завідуючим), 3 викладачі мають вчене звання професора; 13 кандидатів наук з яких 10 мають вчене звання доцента, 5 асистентів, з яких 2 без ступеня. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі спеціальностями і кваліфікаціями, що підтверджуються документами вищої атестаційної комісії.
 
У складі кафедри функціонують дві лабораторії:
Навчальна лабораторія у складі 8 чол., з яких 7 спеціалістів та 1 лаборант, які забезпечують навчальний процес;
Факультетська науково-дослідна лабораторія картографії та геоінформатики у складі якої 5 чол.: 1 н.с. (кандидат наук), 2 м.н.с. (кандидати наук) та 2 чол. інженерного складу, які виконують науково-дослідну тематику.
 
Кафедра додатково забезпечує навчальний процес для студентів загальної  географічної підготовки; а також для напрямів: туризм та гідрометеорологія; у Навчально-наукових інститутах «Інститут геології» та «Інститут біології»; забезпечує виконання замовлення з підготовки військових картографів (денне та заочне відділення) з числа курсантів кафедри «Топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ» Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка здійснюється починаючи з 1993 р.
Кафедра забезпечує проведення навчальних практик студентів у Богуславському гідрологічному стаціонарі Київської області (з 1998 р.)
 
З 2016 р. кафедра починає підготовку:
 ОКР «бакалавр» за освітніми програмами «Картографія» (Галузь знань «Природничі науки», спеціальність «Науки про Землю») та «Геодезія та землеустрій» (Галузь знань «Архітектура та будівництво», спеціальність «Геодезія та землеустрій»);
ОКР «магістр» за освітніми програмами «Картографія» (Галузь знань «Природничі науки», спеціальність «Науки про Землю») та «Землеустрій та кадастр» (Галузь знань «Архітектура та будівництво», спеціальність «Геодезія та землеустрій»).
 
Освітні програми кафедри геодезії та картографії
Структура і зміст навчальних планів: кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, які передбачають обов'язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані дисципліни та фахових дисциплін, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів та магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.
Бакалавр Наук про Землю (Картографія)
Бакалавр геодезії та землеустрою
 1. Обов’язкові навчальні дисципліни: іноземна мова, Університетські студії (Українська та зарубіжна культура, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності, Соціально-політичні студії, Філософія); Основи геоінформатики та програмування; основи наук про Землю; основи природничої географії; вища математика, основи ГІС; основи ДЗЗ; комп’ютерна графіка та картографічний дизайн; топографія; геодезія; загальногеографічне картографування.
 2. Дисципліни вибору ВНЗ: цифрова картографія цифрове оброблення та дешифрування знімків, інженерна комп’ютерна графіка, тематичне картографування (природи та соціально-економічне), вища геодезія, супутникова геодезія, фотограмметрія.
 3. Спеціалізація «Картографія»: картознавство та історія картографії, проектування та укладання карт, технологія видання карт, основи картографічного моделювання, ГІС і БД в картографії, ВЕБ-картографія, картографічний метод дослідження, математична картографія, топографічне картографування, матобробка та програмування, національна інфраструктура геопросторових даних, прикладні ГІС, інвестиційний аналіз та фінансово-економічна діяльність.
 4. Спеціалізація «Геодезія та землеустрій»: історія земельних відносин, організація землевпорядних робіт, геодезичні роботи в землеустрої, основи землеустрою, основи кадастру (земельного та міського), формування інфраструктури території, формування інфраструктури території, основи ГІС в кадастрових системах, основи містобудування та планування, матобробка та програмування, національна інфраструктура геопросторових даних, прикладні ГІС, інвестиційний аналіз та фінансово-економічна діяльність.
 5. Практики. Навчальна геодезична практика. Навчальна практика геофізичного циклу (геологічна, гідрологічна, метеорологічна, ґрунтознавча, біогеографічна). Навчальна топографо-геодезична. Навчальна практика з інформаційних технологій.
Магістр Наук про Землю (Картографія)
 1. Обов’язкові навчальні дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Професійна та корпоративна етика; Національна інфраструктура геопросторових даних; Прикладна фотограмметрія та ДЗЗ; Проектування карт спеціального призначення (навчальні картографічні твори, туристичні та навігаційні карти).
 2. Дисципліни вибору ВНЗ: морська картографія з основами гідрографії; атласне картографування; картографічний метод дослідження (ГІС аналіз); ВЕБ-картографування; картографічна топоніміка; геосистемне картографування; сучасні геодезичні прилади; прикладна інженерна геодезія.
 3. Спеціалізація «Картографія»: картографічне моделювання; тематичне картографування із застосуванням аерокосмічних методів; сучасні проблеми картографічної науки.
 4. Практики. Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання; Асистентська практика.
Магістр геодезії та землеустрою (землеустрій та кадастр)
 1. Обов’язкові навчальні дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; професійна та корпоративна етика; Національна інфраструктура геопросторових даних; фотограмметрія та ДЗЗ в кадастрових системах; науково-дослідницький практикум з оцінки земельних ресурсів; земельне право; основи екологічного права; судова практика по вирішенню земельних справ.
 2. Дисципліни вибору ВНЗ: управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості; охорона земель та моніторинг; кадастр; містобудівний кадастр; цифровий кадастр; ГІС в кадастрових систем та муніципальні ГІС; сучасні геодезичні прилади; геодезичне забезпечення землевпорядкування.
 3. Спеціалізація «ГІС у землеустрої та кадастрі»: GNSS/GPS-методи в землеустрої та кадастрі; землевпорядні вишукування та проекти; обробка землевпорядної документації та наповнення кадастру.
 4. Практики. Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання; Асистентська практика.
 Кафедра здійснює також наукову роботу: бере участь у держбюджетній тематиці та виконує роботи з таких напрямів наукових досліджень: геоінформаційне забезпечення картографічного моделювання та розробки карт для потреб освіти, геодинамічні дослідження, зокрема деформації інженерних споруд, зйомки місцевості, в т.ч. наземні, із застосуванням методів цифрової фотограмметрії при архітектурних вимірах та реконструкціях, комплексне тематичне картографування, зокрема еколого- та медико-географічне, проблемно-орієнтоване картографування України.
Кафедра забезпечує підготовку вищих наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 11.00.12 - географічна картографія.
 
Kафедра геодезії та картографії забезпечена сучасним обладнанням необхідним для підготовки фахівців із заявлених спеціалізацій - електронними тахеометрами Sokkia, цифровими нівелірами Sokkia, фототеодолітами, комплектами GPS приймачів Sokkia, світловіддалемірами, на кафедрі також є цифрові фотограмметричні станції «Дельта», фотограмметричний сканер «Дельта» комп'ютери з новітнім програмним забезпеченням.
 
Міжнародні зв'язки: кафедра здійснює зв'язки з науковими та освітніми установами світу завдяки участі в роботі Міжнародної картографічної асоціації - МКА (зокрема членом комісії з теоретичної картографії цієї організації є проф. В.О. Шевченко), узгодженню змісту навчальних програм в межах УМО Євразійської Асоціації університетів, організації Міжнародних картографічних конференцій та ГІС-Форумів, ініціатором проведення яких, зокрема, в Києві вона виступала в 1996, 1998 та 2002 роках, а також стажувань студентів картографів у Франції (м. Бордо), організації післядипломного навчання (в рамках спільного українсько-шведського пілот-проекту «Збір та реєстрація даних…»), співробітництву (читання лекцій, спільні публікації) з науковцями Інституту картографії Дрезденського технічного університету та ін., підтримці студентських ініціатив з Європейської географічної асоціації - EGA. Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародному українсько-канадського освітньому проекті «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» (2014-2018 рр.). Проект здійснюється за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади (DFATD, Ottawa, ON, Canada), Ванкуверським острівним університетом, ВОУ (Nanaimo, BC, Canada) та його партнерами в Україні: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».
На базі кафедри видається збірник наукових праць (1996-2009 рр. - «Картографія та вища школа», з 2010 р. - «Часопис картографії». З 2000 р. (вип. 4) збірник зареєстровано у ВАК України як фахове видання з географічних наук. Співробітники кафедри є членами науково-редакційних колегій збірників: «Вісник геодезії та картографії», «Картографія та вища школа».
Працевлаштування випускників забезпечується завдяки потребам відповідних державних відомств, управлінь та установ. Випускники працевлаштовуються також у комерційних та приватних підприємствах і організаціях, зокрема: Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, Державному космічному агентстві, філії ДУ «Укргідрографія - Укрморкартографія» Мінтрансзвязку України, Топографічній службі Збройних Сил України, ДНВП «Картографія», інститутах НАН України, науково-дослідних, проектних, інженерно-вишукувальних та інших підприємствах, інститутах, організаціях та фірмах різноманітних відомств.
Серед випускників кафедри різних років - видатні вчені, організатори науки, освіти і картографічного виробництва: директор Інституту географії НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук Л.Г. Руденко; доктор географічних наук, відомий економіко-географ В.А. Поповкін; доктор історичних наук, відомий географ-етнограф В.І. Наулко; відомий геоморфолог, доктор географічних наук М.Г. Волков; доктор географічних наук, географ, відомий картограф Г.О.Пархоменко; доктор географічних наук, проф. Ю.В. Поліщук - колишній зав. кафедри інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту (нині КНУБІА); доктор географічних наук В.А. Барановський - колишній завідувач відділу картографічного моделювання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України; член-кореспондент Української екологічної академії, доктор географічних наук В.О.Шевченко; директор НВП «Картографія», доктор географічних наук Р.І.Сосса; заступник декана географічного факультету, кандидат географічних наук, проф. А.М.Молочко; завідувач кафедри геодезії та картографії доктор географічних наук Л.М.Даценко, директор Київського топографічного технікуму В.М.Катющенко та багато інших.

Історія кафедри геодезії та картографії
У Київському університеті з перших років його існування було введено викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі). Викладання геодезії в університеті відбувалось на базі кабінету геодезичних приладів, переданого з Віленського університету, що мав у своєму розпорядженні біля сотні приладів.
Кафедру засновано у 1838 р. при фізико-математичному відділенні філософського факультету створеного у Києві університету Св. Володимира як кафедру астрономії, що невдовзі дістала назву «астрономії та геодезії». На протязі перших, більш ніж 30 років її існування, астрономо-геодезичні визначення на території України були виключним напрямом дослідницької роботи кафедри.
Першим викладачем геодезії в Київському університеті (з 1838 р.) був учень академіка В.Я.Струве, вихованець Дерптського (Тартуського) університету, професор астрономії Василь Федорович Федоров (1802-1855 рр.). Основний напрямок його наукової роботи - розробка питань, пов'язаних з географічним визначенням пунктів місцевості. В.Ф.Федоров був першим директором заснованої в 1845 р. астрономічної обсерваторії Київського університету.
Після В.Ф.Федорова геодезію в Київському університеті, протягом майже 15 років (1856-1869), викладав - Андрій Петрович Шидловський (1818-1892 рр.) - випускник Харківського університету, професор з прекрасною теоретичною та практичною підготовкою, отриманою в Дерпті та Пулкові під керівництвом В.Я.Струве. Серед його наукових праць - «Посібник зі сферичної астрономії». Слід також згадати про його експедиційні дослідження по «дузі Струве» (1840, 1849 рр.) в Харківській губернії (1847-1848рр.), де ним було визначено 30 астропунктів, та визначення довготи Новгорода, Москви, Рязані, Тули та ін. У 1869 р. короткий час в Київському університеті на кафедрі астрономії та геодезії працював відомий російський астроном Ф.А.Бредихін (1831-1901 рр.), під керівництвом якого в Україні до 1917 р. була створена вперше мережа гравіметричних пунктів (близько 10).
Кафедра функціонувала на протязі всього періоду існування університету: збереглась, навіть, після його докорінної реорганізації у 1920 р., в Київському вищому інституті народної освіти (з 1926 р. - «КІНО»), де на одному з трьох новостворених факультетів у Відділі природничих наук існував фізико-математичний підвідділ з астрономо-геодезичним циклом.
Після чергової реорганізації, у 1933 році було відроджено Київський державний університет (з 1939 р. - КДУ ім. Т.Г.Шевченка), у складі якого було засновано геолого-географічний факультет. З цього часу кафедра геодезії відокремилась від кафедри астрономії і разом з кафедрами фізичної та економічної географії затвердилась на географічному відділенні цього факультету, обслуговуючи навчальний процес та здійснюючи наукову роботу, зокрема з точного нівелювання.
Роботу кафедри було перервано війною, яка спричинила величезні матеріальні збитки університету, була зруйнована лабораторія геодезії та картографії і знищене цінне навчальне та наукове геодезичне обладнання. Університет було евакуйовано в Кизил-Орду. Після повернення з евакуації у 1944 р. кафедра одержала назву «геодезії та картографії» і на ній, у складі виділеного в самостійний географічного факультету, було відкрито підготовку кадрів з вищою освітою за спеціальністю «картографія».
З 1997 р. на географічному факультеті розпочато багатоступеневу підготовку кадрів: бакалаврів з трьох базових напрямків освіти в т.ч. з геодезії, картографії та землевпорядкування, а також спеціалістів з 11 спеціальностей та магістрів, зокрема з картографії.
У різні часи кафедру очолювали відомі вчені:
 • д.т.н., проф. Петро Кирилович Нечипоренко у 1933-1937 рр. (у 1937 р. був репресований);
 • д.т.н., проф. Володимир Григорович Леонтович у 1944-1946 рр.;
 • к.с.-г.н., доц. Микола Микитович Бєлонін (також професор Харківського інституту землеустрою, Одеського сільськогосподарського та Київського гідромеліоративного інститутів) у 1946-1953 рр.;
 • к.т.н., доц. Петро Іванович Михайловський у 1953-1954р.;
 • к.т.н., проф. Андрій Семенович Харченко у 1954-1980 рр.;
 • д.т.н., проф. Віктор Михайлович Сердюков у 1980-1992 рр.;
 • д.т.н., проф. Анатолій Григорович Григоренко у 1992-1995 рр.;
 • к.г.н., проф. Анатолій Миколайович Молочко - у 1995-2012 рр.;
 • д.г.н., проф. Людмила Миколаївна Даценко - з 2012 р.